Regulamin monitoringu wizyjnego

W GP ECO Sp. z o.o.

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w GP ECO Sp. z o.o., miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest GP ECO SP. z o.o.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:
  • dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 25 ust 6a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730)
  • ochrona osób i mienia na terenie GP ECO Sp. z o.o. na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040, 1043)
 4. Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym to:
  1. Teren zakładu w Raciborzu przy ulicy Stalowej 4
  2. Tereny hal produkcyjnych
  3. Teren przyległy do ogrodzenia zakładu w Raciborzu od ulicy Stalowej, ulicy Łąkowej oraz od strony torów kolejowych
 5. Monitoring realizowany jest całodobowo.
 6. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 7. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  1. kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynków w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
  2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  3. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 9. Przy wszystkich wejściach oraz wjazdach na obszary monitorowane wymienione w punkcie 4 umieszcza się tabliczki zawierające piktogram kamery lub napis „Teren monitorowany”.
 10. Klauzula informacyjna odnośnie monitoringu zgodnie z Art. 13 Ogólnego rozporządzenia o Ochronie danych osobowych (RODO)
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach monitoringu jest GP ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4, tel. e-mail: biuro@gpeco.pl, tel. (32) 415 02 42
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą mailową; adres email: iod@gpeco.pl lub korespondencyjnie wysyłając list na adres Administratora.
  • Monitoring prowadzony jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego oraz w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia;
  • Podstawą wprowadzenia monitoringu jest:  art. 25 ust 6a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730) oraz art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040, 1043)
  • zapisy z monitoringu przechowywane przez okres 30 dni;
  • odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którym Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych.
  • Każdej osobie objętej monitoringiem przysługuje prawo zażądania zabezpieczenia monitoringu zgodnie z regulaminem monitoringu w GP ECO Sp. z o.o.
  • Każda osoba, która uważa, iż Administrator przetwarza dane osobowe w systemie monitoringu niezgodnie z RODO może złożyć skargę do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
 11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach GP ECO Sp. z o.o., do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 13. Okres przechowywania danych z monitoringu wynosi 30 dni, następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 14. W uzasadnionych przypadkach w celu zabezpieczenia własnego interesu GP ECO Sp. z o.o., na podstawie wniosków osób fizycznych lub w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do GP ECO Sp. z o.o. z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze GP ECO Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Stalowa 4, w terminie do 21 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 16. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 17. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 18. Upoważniona przez Administratora systemu monitoringu osoba sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera nr 1;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię.

  Kopia przechowywana jest przez Księgową w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

 19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera nr……;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię;
  6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
  7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 20. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku (pkt. 15 regulaminu) przez osobę zainteresowaną.
 21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Administratora.
 22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany na stronie internetowej GP ECO Sp. z o.o. (adres www.gpeco.pl zakładka Ochrona Danych Osobowych) w związku z art. 13 ust.5 pkt. b) RODO
 23. Każda osoba ma prawo do żądania informacji o monitoringu oraz żądania zabezpieczenia nagrań. Wnioski w tych sprawach należy kierować do na adres iod@gpeco.pl, drogą pocztową na adres GP ECO Sp. z o.o. lub osobiście w siedzibie spółki.
 24. Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane przez GP ECO Sp. z o.o. ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r.
Portal GPECO wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.