REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU

GP Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Ogólnych Warunków Sprzedaży GP Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Regulamin”) reguluje stosunki pomiędzy GP Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „GP Eco”) a sprzedawcami (dalej „Sprzedawca”) w zakresie łączących ich umów sprzedaży lub dostawy (dalej „Umowa”) materiałów (dalej „Materiał”).

2. Przedmiotem działalności GP Eco jest między innymi transport i zbieranie określonych kategorii odpadów, zgodnie z posiadanymi przez GP Eco zezwoleniami.

3. Regulamin wiąże Strony, o ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione między Stronami. W przypadku gdy Regulamin jest w jakiejkolwiek części sprzeczny z regulaminem Sprzedawcy, zastosowanie znajdzie niniejszy Regulamin. Regulamin znajduje zastosowanie dla wszystkich umów i porozumień zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a GP Eco, o ile Strony pisemnie nie wyłączą jego obowiązywania. Jeśli w jakimkolwiek przypadku Sprzedawca nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, zobowiązany jest powiadomić o tej okoliczności GP Eco. Oświadczenie Sprzedawcy, wymienione w zdaniu poprzednim, złożone GP Eco po zawarciu Umowy, upoważnia GP Eco do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez GP Eco z powyższych przyczyn, Sprzedawcy nie przysługują wobec GP Eco żadne roszczenia. Regulamin obowiązuje tylko łącznie z ważną Umową.

4. Każda Strona zapewnia i gwarantuje drugiej Stronie, że:
1) posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do zawarcia Umowy oraz wszystkie uprawnienia
i niezbędne środki do wykonania zobowiązań podjętych w niniejszej Umowie;
2) podpisanie przez nią i zobowiązanie się do wykonania Umowy oraz dokonanie czynności wymaganych dla wykonania Umowy są ważne, wiążące i możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej;
3) podpisanie Umowy oraz wykonanie zobowiązań z nich wynikających nie spowoduje naruszenia żadnego przepisu prawa lub innych obowiązujących ich regulacji, ani żadnej dotyczącej ich prawomocnej decyzji sądu lub decyzji administracyjnej.

5. Sprzedawca dodatkowo zapewnia GP Eco, że jest w pełni uprawniony do rozporządzania Materiałami, zostały one przez Sprzedawcę nabyte lub wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz zapłacił wszystkie należności publicznoprawne, do których uiszczenia był zobowiązany, w tym wszelkie podatki oraz opłaty administracyjne.

6. GP Eco może w każdym czasie dokonać pisemnie zmiany w Umowie, a Sprzedawca jest zobowiązany do jej przyjęcia, na takich samych warunkach na jakich zawarł Umowę. W przypadku, w którym zmiany w Umowie są istotne, koszty wprowadzenia tychże zmian ponosi GP Eco, o ile koszty takie w ogóle powstały.

7. W przypadku, w którym GP Eco wprowadził do Umowy zmiany, zgodnie z pkt 5 powyżej, przyjęcie tych zmian powinno nastąpić niezwłocznie, a milczenie Sprzedawcy oznacza akceptację zmian. Odmowa akceptacji zmian w Umowie upoważnia GP Eco do odstąpienia od Umowy.

II. Dostawa Materiału

1. Jeśli Strony w Umowie nie określiły innych warunków, dostawa Materiału następuje na warunkach DDP zgodnie z Incoterms 2010 pod adres siedziby GP Eco. W przypadku braku wskazania w Umowie miejsca odbioru Materiału, Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Materiał w terminie dostawy do bramy towarowej pod adresem siedziby GP Eco.

2. Wydanie Materiału zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, który określi rodzaj Materiału oraz ilość.

3. W przypadku dostawy Materiału wcześniejszej niż w terminie określonym w Umowie, GP Eco może odesłać Materiał na koszt Sprzedawcy.

4. Dostawa Materiału do GP Eco przez Sprzedawcę następuje wyłącznie w celu analizy jego ilości i jakości przez GP Eco i nie stanowi przeniesienia własności Materiału. Przeniesienie własności Materiału na GP Eco następuje w chwili zapłaty całości ceny przez GP Eco na rzecz Sprzedawcy.

III. Zapłata za Materiał

1. GP Eco zobowiązany jest przy odbiorze Materiału w zakładzie GP Eco do sprawdzenia jego ilości oraz składu zgodnie z daną Umową.

2. GP Eco w terminie 14 dni po odbiorze Materiału dokona sprawdzenia jego wagi na wadze GP Eco. W przypadku niezgodności wagi Materiału z wagą podaną przez Sprzedawcę, GP Eco niezwłocznie zawiadomi Sprzedawcę o niezgodności. Brak zawiadomienia GP Eco przez Sprzedawcę o sprzeciwie w terminie 12 godzin od chwili zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności, oznacza uznanie przez Sprzedawcę wagi wskazanej przez GP Eco i zgodę na rozładunek Materiału. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu w terminie, Strony ponownie zbadają wagę na zgodnie ustalonej wadze osoby trzeciej, na koszt Sprzedawcy. Waga Materiału stwierdzona przez osobę trzecia będzie wiążąca dla Stron.

3. W przypadku braku Materiału w stosunku do ilości uzgodnionej, GP Eco może w terminie 14 dni od dnia odbioru Materiału odstąpić od umowy i zwrócić Materiał lub złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny w stosunku do brakującej ilości Materiału. W przypadku nadwyżki Materiału, GP Eco może zwrócić nadwyżkę na koszt Sprzedawcy lub złożyć oświadczenie o jej nabyciu za cenę ustaloną dla pozostałego Materiału.

4. Skład dostarczonego Materiału będzie badany w laboratorium GP Eco. Dla możliwej weryfikacji poprawności uzyskanego wyniku, GP Eco zawiadomi Sprzedawcę o terminie badania i umożliwi Sprzedawcy obecność podczas badania. W przypadku, gdy Sprzedawca w terminie 12 godzin od uzyskania wyniku badania, zgłosi GP Eco sprzeciw wobec jego wyniku, Strony wykonają ponowne badanie w uzgodnionym przez Strony laboratorium, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pierwszego badania. Koszt ponownego badania zostanie poniesiony przez Sprzedawcę. Brak terminowej zapłaty za dodatkowe badanie przez Sprzedawcę jest traktowany jako równoznaczny z akceptacją wyniku pomiaru przez Kupującego. Wynik ponownego badania będzie wiążący dla ustalenia składu dostarczonego Materiału. W przypadku niezgodności składu Materiału z Umową, GP Eco może w terminie 14 dni od uzyskania wyniku badania złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić Materiał lub żądać odpowiedniego obniżenia ceny. Brak zgody Sprzedawcy na obniżenie ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, upoważnia GP Eco do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 14 dni.

5. Zwrot Materiału w każdym przypadku następuje na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku odbioru Materiału przez Sprzedawcę w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy, GP Eco może zwrócić Materiał Sprzedawcy i żądać zwrotu kosztów transportu w wysokości 4,00 złotych za 1 kilometr transportu Materiału.

IV. Zapłata za Materiał

1. Ustalone w Umowie ceny Materiału są cenami ostatecznymi, zawierają wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek od towarów i usług, jak również ewentualne należności celne oraz nie mogą zostać zwiększone bez pisemnej zgody GP Eco.

2. Dostawa Materiału zgodnie z Umową, stwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowi podstawę do żądania zapłaty oraz wystawienia i przekazania faktury VAT obejmującej łączną cenę za Materiał dostarczony GP Eco. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni po dostawie i doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Żądanie obniżenia ceny zgodnie z punktem III.4 przedłuża termin zapłaty do 14 dni po otrzymaniu odpowiedzi Sprzedawcy.

3. Zapłata ceny nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w treści faktury VAT po doręczeniu do GP Eco prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT.

4. W przypadku, w którym faktura VAT została wystawiona nieprawidłowo, GP Eco wezwie Sprzedawcę do dokonania korekt a termin do zapłaty, wymieniony w pkt 3 powyżej liczony jest od dokonania przez Sprzedawcę ostatniej korekty. Do czasu korekty faktur GP Eco nie ma obowiązku zapłaty Sprzedawcy ani bieżącego wynagrodzenia, ani wynagrodzenia objętego kolejnymi fakturami VAT wystawianymi przez Sprzedawcę na podstawie niniejszej Umowy.

5. Przyjęcie Materiału przez GP Eco przed terminem określonym w Umowie nie upoważnia Sprzedawcy do żądania zapłaty w terminie wcześniejszym, niż termin ustalony w przypadku dostawy Materiału w terminie określonym w Umowie.

6. Sprzedawca wyraża nieodwołalną zgodę na to, aby wymagalne kary umowne naliczone Sprzedawcy przez GP Eco zgodnie z Umową oraz odszkodowania zostały potrącone z ceny należnej wobec Sprzedawcy. Zgłoszenie reklamacji zgodnie z pkt IV poniżej, upoważnia GP Eco do wstrzymania zapłaty do czasu dostawy Materiału zgodnego z Umową.

V. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z zobowiązań Sprzedawcy wynikających z zawartej z GP Eco Umowy.

2. W każdym przypadku, w którym GP Eco odbierze Materiał, a następnie okaże się, że na skutek jego wad lub nieprawidłowości, GP Eco poniósł jakiekolwiek koszty i/lub wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich, Sprzedawca na każde uzasadnione żądanie pokryje te koszty i wydatki poniesione przez GP Eco.

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jakie Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić GP Eco, GP Eco może dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

VI. Poufność

1. Każda Strona zobowiązuje się, że jakiekolwiek informacje otrzymane od drugiej Strony lub z jakichkolwiek innych źródeł bezpośrednio lub pośrednio w związku z niniejszą Umową, traktować będzie jako poufne i nie będzie ujawniać osobom trzecim (klauzula poufności). Każda Strona zobowiązuje się także podjąć wszelkie działania lub zaniechać takich działań, aby ich kadra kierownicza, pracownicy, zleceniodawcy i inni współpracownicy, czy też przedstawiciele  przestrzegali klauzuli poufności.

2. Strony ustalają, że tajemnicą objęte są także postanowienia niniejszej Umowy, a także wszelkie ustalenia ustne i pisemne dokonywane pomiędzy Stronami, a także przez Strony wspólnie bądź indywidualnie z osobami trzecimi.

3. Postanowień pkt 1 i pkt 2 powyżej nie stosuje się do sytuacji, w której obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej prawomocnej decyzji organu władzy publicznej lub też, ujawnienie informacji zmierza lub ma na celu wykonanie przez Stronę niniejszej Umowy.

VII. Postanowienia różne

1. Sprzedawca wyraża zgodę na umieszczenie znaku towarowego Sprzedawcy oraz firmy i danych adresowych Sprzedawcy w materiałach zawierających dane i informacje o dostawcach GP Eco.

2. Nagłówki w Regulaminie mają na celu jedynie zapewnienie łatwiejszego wglądu w jego treść i nie wpływają na jego interpretację.

3. Umowa wraz z Regulaminem stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie i wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia związane z przedmiotem Umowy.

4. Każda ze Stron poniesie koszty własne związane z negocjowaniem i zawarciem Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy i Regulaminu, za wyjątkiem obniżenia ceny zgodnie z III.3 powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w zakresie wykonywania lub interpretacji niniejszej Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia, a w razie jego braku przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby GP Eco.

7. Sprzedawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym wierzytelności, na osobę trzecią.

Portal GPECO wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.